Mediator

Oferta1.  PROPONUJĘ MEDIACJĘ
  - SKUTECZNĄ, BEZSTRONNĄ, UCZCIWĄ, PRZEJRZYSTĄ, POUFNĄ i SZYBKĄ, stanowiącą dla skonfliktowanych stron, alternatywę  dla drogi sądowej.

Specjalizuję się w mediacjach cywilnych i gospodarczych, w tym dotyczących konfliktów wynikających z umów:
- w branży ubezpieczeniowej,
- konsumenckich, 
- w branży budowlanej;
o świadczenie usług przez przedstawicieli tzw. „wolnych zawodów”- specjalistów branżystów, np. księgowych, projektantów, pośredników w obrocie nieruchomościami, brokerów oraz freelancerów, np.: doradców, tłumaczy, dziennikarzy, informatyków, fotografów, grafików, przedstawicieli branży filmowej, etc.

Proponuję MEDIACJĘ PRZYSPIESZONĄ - specyficzną formę mediacji, której istotą jest to, że pełny proces mediacyjny przeprowadzny jest podczas jednego posiedzenia.
Mediacja Przyspieszona ma ograniczony cel, którym jest znalezienie rozwiązania jednego, wybranego problemu, w czasie z góry określonym. Ta forma mediacji świetnie sprawdza się w mediacjach gospodarczych, pracowniczych, mediacjach w sprawach konsumenckich, a także w przypadku, gdy strony mediacji mieszkają w dużej odległości od siebie i chcą rozwiązać konflikt w trakcie jednego posiedzenia.

Mediuję w  sprawach:

Cywilnych:

- w sporach o prawa rzeczowe (np. o własność rzeczy, o użytkowanie wieczyste, czy dotyczące służebności), w tym w sporach sąsiedzkich;
-  w sporach wynikających z zawartych umów;
- w sporach dotyczących spadku.

Rodzinnych:

w sporach dotyczących spraw okołorozwodowych - byłych, czy obecnych małżonków (np. w sprawach dotyczących wspólnych dzieci – jak ułożyć wzajemne relacje rodziców i jak ustalić zasadny opieki, aby uchronić dzieci przed skutkami rozpadu związku; w kwestiach mieszkaniowych; majątkowych; alimentacyjnych; … etc.).

Gospodarczych:

krajowych i transgranicznych, głównie na tle niewykonania, czy nienależytego wykonania umów, także zawartych on-line, np. za pośrednictwem Internetu (np., gdy nabyty produkt, czy wykonana usługa nie spełnia oczekiwań,  produkt jest wadliwy, usługa niewykonana, wykonana nienależycie lub wykonana po terminie, gdy strona zalega z zapłatą).

Pracowniczych:

gdy firma narażona jest na straty lub choćby spadek wydajności wynikający z tego, że trawi ją od środka istniejący w jej strukturach konflikt, czy to pomiędzy pracownikami, czy też pomiędzy przełożonym a podwładnym. A może pomoc mediatora będzie konieczna, aby rozstać się z pracownikiem w sposób satysfakcjonujący dla obu stron stosunku pracy ?

O prawa autorskie:

- osobiste
majątkowe
ochronę wizerunku

2. PROPONUJĘ MODERACJEpoprowadzenie spotkania w sytuacji, gdy:

- wielości zagadnień, czy też stopień ich skomplikowania powoduje, że wymiana poglądów, informacji, czy propozycji jest trudna bez sprawnego koordynatora czuwającego nad zachowaniem równowagi    pomiędzy uczestnikami spotkania  oraz zapewniającego, że spotkanie przebiegnie zgodnie z założonym harmonogramem i w zaplanowanym czasie;

poziom emocji związanych z tematyką spotkania lub z jej uczestnikami powoduje, że poziom zaufania stron jest niski, przez co bezpośrednia komunikacja jest zaburzona, a poziom emocji zniekształca    percepcję i utrudnia racjonalne podejmowanie decyzji.

3. PROPONUJĘ SZKOLENIA, wykłady i prezentacje z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym na temat mediacji oraz konfliktu.