Mediator

"Mediacja - tu prostuje się i zmienia - kuźnia dla porozumienia"

Mediacja – to dobrowolne, niesformalizowane, pozasądowe postępowanie, zmierzające do rozwiązania konfliktu w sposób korzystny dla każdej ze stron, toczące się przy wsparciu bezstronnej i godnej zaufania osoby trzeciej – mediatora.

Celem mediacji jest doprowadzenie do ugodowego zakończenia sporu.

Wszczęcie mediacji powoduje przerwanie biegu przedawniania roszczeń (art. 123 §1 pkt 3 k.c.). Bieg przedawniania rozpoczyna się na nowo po zakończeniu mediacji.

Mediator pomaga stronom w komunikacji, ułatwia im wyrażenie potrzeb, wskazanie własnych interesów, odnalezienie wspólnych spraw. Mediator wspiera proces poszukiwania możliwych do zaakceptowania przez strony, zgodnych z prawem rozwiązań oraz pomaga w spisaniu porozumienia i zatwierdzeniu go przez sąd.

Ugoda spisana przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd, ma moc wyroku sądowego.

W żadnym przypadku, mediacja nie ogranicza stronie możliwości dochodzenia praw przed sądem. Nie ma to miejsca zarówno w przypadku, gdy strony zawrą ugodę mediacyjną, ani, też w przypadku, gdy którakolwiek ze stron zrezygnuje z mediacji, nawet w jej toku. Jednakże ugoda zawarta w wyniku dobrowolnego porozumienia stron, w nieporównywalnie większym stopniu zwiększa prawdopodobieństwo, że spór zostanie definitywnie rozwiązany i przez to droga sądowa stanie się zbędna.

Mediacja podlega regulacji prawnej, w międzynarodowych i polskich aktach prawnych. Lista najważniejszych aktów normatywnych dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce: „Mediacje”. Poniżej podaję link do listy:

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/publikacje-akty-prawne-statystyki/

Mediacja dopuszczalna jest w sprawach, w których zgodnie z prawem, możliwe jest zawarcie ugody.

Mediacja jest całkowicie dobrowolna – strona decyduje samodzielnie, czy chce przystąpić do mediacji i może zrezygnować z niej na każdym etapie. To strony decydują, czy zawrą porozumienie i na jakich warunkach.

Mediacja jest poufna – informacje uzyskane w trakcie mediacji nie mogą być wykorzystane poza nią, zwłaszcza w postępowaniu przed sądem.

Mediator jest bezstronny i neutralny – w postępowaniu mediacyjnym strony są zawsze równe i mają równe prawa. Strona ma prawo być wysłuchana i ma prawo wypowiedzieć się, co do kwestii poruszanych przez drugą stronę. Mediator nie reprezentuje interesów żadnej strony, ani też nie opowiada się po żadnej z nich. Mediator wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem każdą ze stron mediacji, w równym stopniu. Mediator czuwa, aby wypracowane przez strony warunki porozumienia były realistyczne i zgodne z prawem.