Mediator

Regulamin Prowadzenia Mediacji


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszelkich prowadzonych przeze mnie mediacji. Mediację prowadzę osobiście, w miejscu wskazanym jako miejsce spotkania mediacyjnego.

 2. Mediacja jest dobrowolna. Strona przystępuje do mediacji z własnej woli i ma prawo zrezygnować z mediacji w każdym momencie.

 3. Mediacja jest poufna. Strona nie może przedstawiać w postępowaniu sądowym, arbitrażowym lub podobnym dokumentów, opinii i propozycji ugodowych z mediacji, ani być przesłuchana na okoliczność faktów przetoczonych podczas mediacji. Mediator jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba, że strony zwolnią go z tego obowiązku.

 4. Mediacja może być prowadzona w formie ustnej lub pisemnej, także w wersji on-line, również bez konieczności osobistego stawiennictwa strony na sesji mediacyjnej. Wybór formy prowadzenia mediacji zależy od okoliczności sprawy i wymaga akceptacji stron mediacji oraz mediatora.

 5. Mediacja jest prowadzona w języku polskim. Dokument ugody, sprawozdanie bądź protokół z mediacji, sporządzane są w języku polskim.

 6. Mediator może odmówić prowadzenia mediacji wyłącznie z ważnych powodów, o których jest obowiązany powiadomić niezwłocznie strony.

 7. Warunkiem rozpoczęcia mediacji jest nieudana próba rozwiązania przez strony sporu w drodze negocjacji.

 8. Mediator prowadzi mediacje zgodnie ze standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów powołanej przy Ministrze Sprawiedliwości oraz zgodnie z Kodeksem Etycznym Mediatora. Podaję link do treści Kodeksu Etycznego Mediatora: http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/mediacje/adr1/kodeksetyczny.pdf

 9. W trakcie sesji mediacyjnej mediator może się spotykać osobno z każdą ze stron, z zachowaniem, jednakże, zasady bezstronności.

 10. W sesji mediacyjnej mogą brać udział osoby trzecie, na których obecność wyrażą zgodę obie strony. W szczególności może być przybrana osoba do sporządzenia protokołu.

 11. Pełnomocnicy procesowi stron mają prawo do brania udziału w posiedzeniach mediacyjnych z głosem doradczym w kwestiach prawnych.

 12. Mediator dokłada wszelkich starań, aby mediacja zakończyła się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o mediację przez stronę lub odebrania przez niego pisma sądowego o skierowaniu sprawy do mediacji.

 13. Każda ze stron sporu jest obowiązana do współpracy w dobrej wierze z mediatorem.

 14. Mediacja jest odpłatna. Wynagrodzenie mediatora w sprawach ze skierowania sądu określają przepisy prawa a sprawach pozasądowych - umowa z mediatorem. Wynagrodzenie mediatora nie jest uzależnione od tego, czy w wyniku mediacji strony zawrą ugodę.

 15. Koszty mediacji obejmują wynagrodzenie mediatora i zwrot jego uzasadnionych wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji, tj. wydatki mediatora poniesione na pokrycie kosztów  przejazdów, zawiadomień stron, zużytych materiałów biurowych, wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego.

 16. Wynagrodzenie mediatora pokrywają strony mediacji, po połowie, chyba, że strony umówią się, co do podziału między siebie kosztów mediacji, w inny sposób.

 17. Strona mediacji będąca osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych do celów mediacji i w tym celu składa pisemne oświadczenie.

 18. Dane osobowe są chronione zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE z 2016r. L. 119)

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: 

19. Postępowanie mediacyjne rozpoczyna się:

a) po złożeniu (pisemnie, także w wersji elektronicznej lub ustnie) przez stronę u mediatora wniosku o mediację (dane wg formularza na stronie), jednakże warunkiem rozpoczęcia mediacji jest wyrażenie przez drugą stronę woli uczestniczenia w mediacji oraz wniesienie opłaty rejestracyjnej.

b) w przypadku wprowadzenia przez strony umowy, zapisu o dobrowolnym oddaniu sporów wynikłych na tle realizacji postanowień danej umowy pod rozstrzygnięcie mediatorowi – Dagnie Dzidowskiej, pod warunkiem wniesienia opłaty rejestracyjnej.

c) po przyjęciu mediacji przez mediatora dokonanego nie później niż 7 dni od dnia doręczenia mu postanowienia sądu o skierowaniu sprawy do mediacji

20. Postępowanie mediacyjne polega na przeprowadzeniu spotkania informacyjnego ze stronami mediacji wspólnie, a w razie potrzeby odrębnie z każdą ze stron, a następnie na przeprowadzeniu spotkania wspólnego. Liczba spotkań wspólnych zależy od woli stron. Każde spotkanie jest odpłatne. Czas każdej sesji nie przekracza 2 godzin.

21. Na pierwszym spotkaniu wspólnym strony podpisują z mediatorem umowę o przeprowadzenie mediacji, w której określają wynagrodzenie mediatora, ewentualną liczbę spotkań, warunki płatności (która ze stron i w jakiej części ponosi koszty mediacji), sposób uczestnictwa w mediacji.

22. Postępowanie mediacyjne standardowo jest prowadzone przez jednego mediatora.

23. Z postępowania mediacyjnego mediator sporządza protokół, który wraz z ugodą ( jeśli doszło do jej zawarcia ) jest przesyłany do sądu. Każda ze stron dostaje odpis protokołu oraz oryginał ugody. W protokole oznacza się miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, a także imię, nazwisko (nazwę) i adresy stron, imię i nazwisko oraz adres mediatora, a ponadto rezultat mediacji.

24. Postanowienie sądu o skierowaniu sprawy do mediacji, wniosek o mediację, zgoda na mediację, umowa stron o mediację, pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, ugoda, protokół z postępowania mediacyjnego - stanowią dokumentację sprawy, którą przechowuje się w archiwum. Mediator zapewnia pełną poufność zgromadzonej dokumentacji.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

25. Wszelkie zmiany, uzupełnienia bądź wykreślenia niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

26. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.