Mediator

Ochrona danych osobowych


  1. Mediator Dagna Dzidowska jest administratorem danych osobowych osób fizycznych, w ktorych posiadanie weszła w związku z wykonywaną przez siebie działalnością polegającą na prowadzeniu mediacji, szkoleń i moderowaniu spotkań, w tym także w związku z udzielaniem odpowiedzi na zadane jej pytania. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę na piśmie, lub gdy dane te są przetwarzane bez jej zgody, jednak w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy.

  2. Dane osobowe przetwarzane są w archiwum ręcznym oraz w systemach informatycznych.

  3. W sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan zwrocić do Dagny Dzidowskiej za pośrednictwem poczty elektronicznej: dagna.dzidowska@gmail.com, numeru telefonu: 503099412 lub pisemnie na adres: ul. Orłowicza 2/6, 50-539 Wrocław 

  4. Jako administrator danych osobowych informuję, że:

   - podanie przez Panią\Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu prowadzenia mediacji, szkolenia, moderowania spotkania, w tym także udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie, podjęcia innych działań na Pani/Pana na żądanie;

   - Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane także w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora albo osobę trzecią.

  5. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE z 2016r. L 119) , dalej "RODO" i zgodnie z jej treścią.

  6. Jako administrator danych informuję, że :

   - każda osoba fizyczna, której dane przetwarzam ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania kopii danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ogranicznia przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzanie;

   - każda osoba fizyczna, której dane przetwarzam ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej  danych w celu i na podstawie wskazanej powyżej. W przypadku wniesienia sprzeciwu Dagna Dzidowska przestanie przetwarzać dane oraz poinformuje o tym inne podmioty, którym dane udostępniła w ramach niezbędności realizacji wskazanego celu, chyba  że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, ktore są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą;

   - dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą będą przetwarzane do czasu, aż osoba ta wycofa zgodę lub do czasu jej zdezaktualizowania. Dane przetwarzane w związku z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie, czy podjęciem innych dzialań na żądanie osoby, której dotyczą oraz w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane przez okres konieczny do udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na pytanie, zakończenia działań podjętych na żądanie osoby, której danych dotyczą lub przez okres obowiązywania umowy;

   - dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy oraz podmiotom współpracującym z Dagną Dzidowską na podstawie umów w celu niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych lub wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub w zakresie niezbędnym do celów  wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią;

   - Dagna Dzidowska nie wyznaczyła inspetora ochronych danych;

   - przetwarzanie danych osobowych nie następuje w sposób zautomatyzowany;

   - każda osoba, które dane przetwarzam ma prawo prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

  7. Administrator zapewnia zabezpieczenie zboru danych, którym administruje przed ich nieuprawionym przetwarzaniem poprzez wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów RODO oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  8. W toku mediacji, Dagna Dzidowska sporządza z użyciem danych osobowych wyłącznie dokumenty konieczne do mediacji, np.: list mediatora, zawiadomienie o terminie, umowa o mediację, protokół lub sprawozdanie z mediacji, projekt ugody mediacyjnej, faktura.

  9. Dane osobowe są utrwalane w systemach informatycznych oraz przechowywane w ręcznych kartotekach archiwalnych administratora, w formie papierowych wydruków kopii dokumentów.

  10. Ręczne zbiory danych są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym, są zabezpieczone przed ich utratą lub zniszczeniem

  11. Komputer, na którym przetwarzane są dane osobowe jest zabezpieczony zgodnie z wymogami przepisów RODO.

12. Do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych.

13. Mediator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania.

14. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.

15. Procedura wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r.